Privacyverklaring

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van het VOChuys, is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van u registreren. Het is ons beleid om uiterst zorgvuldig en transparant om te gaan met uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen wij u laten weten voor welke doeleinden en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken.  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een boeking bij ons maakt, gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of wanneer wij contact met u hebben.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018 en vervangt alle eerdere versies van deze privacyverklaring.

Wie zijn wij.

Het VOChuys is gevestigd op Breedstraat 162 1601 KG te Enkhuizen.

Welke gegevens verzamelen wij van u en waarom?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verwerkt om u reservering te verwerken.

Het maken van een boeking

Wanneer u een boeking maakt registreren wij standaard de gegevens van u die noodzakelijk zijn om de accommodatie aan u ter beschikking te stellen. De accommodatie bieden wij zelf ter verhuur aan, maar wordt ook aangeboden door onze partners. In het geval dat u een boeking maakt via een van onze partners, is deze privacyverklaring net zo goed van toepassing.

Boekingsgegevens

Boekingsgegevens zijn gegevens over de vakantie die u bij ons heeft geboekt, bijvoorbeeld,  aankomstdatum, vertrekdatum, reisgezelschap en voorkeuren. Om uw boeking in orde te kunnen maken, registreren wij deze gegevens in ons reserveringssysteem.

Uw NAW-gegevens hebben wij nodig om uw boeking te kunnen registreren in ons reserveringsysteem en voor registratie in het wettelijk verplichte nachtregister, maar bijvoorbeeld ook voor het kunnen voldoen aan de verplichting tot het doen van aangifte toeristenbelasting. Wanneer wij bepaalde zaken niet per e-mail naar u kunnen versturen, sturen wij dit per post naar het door u opgegeven adres.

De bevestiging van uw boeking ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres. Mochten wij kort voor uw verblijf nog vragen hebben, dan bellen wij u op.

Boekingen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 21 jaar. Door het opgeven van uw geboortedatum kunnen wij controleren of u bevoegd bent om een boeking te maken.

De betaling voor uw boeking kunt u voldoen via een overschrijving.

Bij uw reservering zal een waarborgsom in rekening worden gebracht. Uw bankrekeningnummer registreren wij enkel en alleen voor het terugstorten van de borg. Wij zullen en kunnen nooit een bedrag van uw rekening afschrijven.

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website worden uw aanhef, naam en contactgegevens geregistreerd. Hetzelfde geldt in het geval dat u een e-mailbericht naar ons toe stuurt. Het registreren van de gegevens is noodzakelijk om met u te communiceren. Bovendien zijn wij hierdoor in staat om uw vraag snel en efficiënt te beantwoorden en uw gegevens erbij te zoeken.

Wanneer u contact opneemt met ons kunnen een aantal controlevragen aan u gesteld worden, om er zeker van te zijn dat uw gegevens niet bij iemand anders terecht komen.

Als u gebruik maakt van onze website slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt, uw IP-adres en de datum en tijd waarop u toegang heeft gehad tot onze website. Ook verzamelen wij gegevens over de software en internetbrowser die u gebruikt. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze website en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Het VOChuys is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina’s worden het meest bezocht?

Soms ontvangen wij gegevens niet rechtstreeks van uzelf, maar van een andere partij. Wanneer u bijvoorbeeld een boeking maakt via een partner van ons, dan stuurt deze partner bepaalde gegevens van u naar ons door. Op deze manier kunnen wij uw boeking registreren en afhandelen. Ook vragen of wijzigingen met betrekking tot uw boeking of verblijf kunnen door onze partners aan ons doorgegeven worden. Indien redelijkerwijs mogelijk, stellen wij u op de hoogte van de ontvangst van uw gegevens.

Alle informatie die we van derden ontvangen, kan gecombineerd worden met informatie die door u is verstrekt.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een grondslag aan te wijzen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voornamelijk verwerkt bij het maken van een boeking. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en het VOChuys. Wanneer u de vereiste persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Verwerking van een aantal van uw gegevens is tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om een aantal van uw gegevens te registreren in het nachtregister.

Mochten wij meer gegevens van u willen weten, dan vragen wij altijd uw toestemming hiervoor.

Aan welke partijen geven wij uw persoonsgegevens door?

Wij zijn verplicht om uw naam, woonplaats, aankomst- en vertrekdatum te registeren in het nachtregister. De gemeente kan ons vragen om de gegevens uit het nachtregister aan te leveren. In verband met de verplichte aangifte toeristenbelasting verstrekken.

Voor het beheer van onze systemen en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers. Wij zien erop toe dat deze derden op een juiste wijze omgaan met uw gegevens, indien en voor zover zij deze in kunnen zien.

In het geval dat u onverhoopt uw facturen niet tijdig voldoet, zijn wij genoodzaakt om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau of een deurwaarder. De gegevens die noodzakelijk zijn om de vordering bij u te innen, worden doorgegeven aan het incassobureau of de deurwaarder.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring, tenzij wij op basis van een wettelijke verplichting de gegevens langer moeten bewaren.

Het is ons doel om een duurzame relatie met u op te bouwen. Uw gegevens worden geanonimiseerd op het moment dat deze relatie beëindigd is.

Telefoongesprekken worden nooit opgenomen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Het VOChuys heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van gegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging zodat we een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich brengen. Ons beleid is erop gericht dat alleen die medewerkers toegang hebben tot uw persoonsgegevens die de toegang ook daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage, rectificatie, beperking, verwijdering

Als uw persoonsgegevens door het VOChuys verwerkt worden, dan heeft u het recht om een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. U heeft tevens het recht om uw gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan het e-mailadres: info@vochuys.nl. U kunt uw verzoek ook schriftelijk verzenden naar VOChuys p/a Hobbemalaan 182 1816 GH  te Alkmaar. Het VOChuys zal binnen een maand op uw verzoek reageren.

Als uit het afschrift blijkt dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de database van het VOChuys thuishoren, dan kunt u  vragen om de gegevens aan te passen, te verwijderen of te beperken. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook voor dergelijke verzoeken kunt u het bovengenoemde (e-mail)adres of postadres gebruiken.

Wanneer u ons vraagt om gegevens aan te passen of te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat u niet langer gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

Recht op het intrekken van toestemming

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Wij zullen uw gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming dan niet verder verwerken.

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dit laten weten door ons een e-mailbericht (info@VOChuys.nl) of brief te sturen (VOChuys p/a Hobbemalaan 182 1816 GH te Alkmaar) Wij zullen ons best doen om uw klacht te verhelpen. U heeft ook het recht om uw klacht neer te bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.